Privacystatement

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht volgens de WGBO (Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Welke gegevens worden gebruikt

Ik verwerk uw naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens die belangrijk zijn voor een optimale behandeling.

Ik zal u daarom vragen naar uw gezondheid.

Hiervoor zullen we een intakeformulier invullen.

Hierdoor krijg ik inzicht in uw gezondheid, eventuele klachten, allergieën, gebruik van medicijnen en indien nodig aanvullende gegevens van verwijzers of gegevens die tijdens de behandeling gegenereerd worden. Ik zal deze gegevens toevoegen aan uw dossier.

 

Het verkrijgen van gegevens

Bovenstaande gegevens heb ik van uw als klant verkregen, omdat u deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen!!

Dit betekent onder meer dat:

  • Ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  • Ik een wettelijke geheimhoudingsplicht heb (beroepsgeheim).
  • Ik uw gegevens niet doorverkopen aan derden.
  • Ik uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen. Tenzij u hier expliciet om gevraagd heeft. Bijvoorbeeld:
    • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
    • Voor het gebruik voor waarnemingen tijdens mijn eventuele afwezigheid.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik of mijn accountant een factuur kan opstellen.

Het zal hierbij gaan om de volgende gegevens:

 

  •  

 

Bewaarplicht persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn (volgens de WGBO) van cliënt-dossiers is 15 jaar, ingaand na afloop van de laatste behandeling. Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de gezondheid.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Slotbepaling

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u mij een mail sturen voordevoet.reflex@gmail.com

Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens omga kunt u mij dit via hetzelfde e-mailadres laten weten.

 

Statement opgemaakt te Drunen, 18 oktober 2021
Laatst gewijzigd op 29-11-2021